Servis a revízia plynových zariadení

Servis a revízia

O tom, že kontrola plynových zariadení je dôležitá, netreba asi nikoho presviedčať. Škody, ktoré vzniknú v dôsledku zanedbania údržby môžu nadobudnúť oveľa väčšie rozmery ako náklady na samotnú kontrolu. Život, zdravie a ochrana majetku by mali byť prioritou každého z nás. „Pravidelnú kontrolu plynovodu, plynového kotla a spotrebičov nemožno podceňovať. Zásluhou nej dokážeme predísť rizikám, ako sú napríklad výbuch plynu, otrava oxidom uhoľnatým či zvýšenie spotreby plynu. Revízie plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1 x ročne.
Majiteľ domu je podľa zákona o energetike povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave ( §71 ods. 2 písm d) Zákona č. 251/2012 Z.z.) V prípade poistnej udalosti Vám poisťovňa škodu nemusí uhradiť, ak nemáte revíznu správu vydanú oprávnenou osobou – revíznym technikom. Správnym nastavením plynového zariadenia viete ušetriť až 30% prevádzkových nákladov. Správnou starostlivosťou o svoj kotol viete jeho životnosť predĺžiť až o niekoľko rokov. Aj v prípade drobných únikov môžete ohrozovať život, zdravie a majetok seba a svojich najbližších.
V prípade, že technik zistí únik plynu, zabezpečí okamžité odstránenie poruchy už počas revízie. Revízie odberných plynových zariadení sa vykonávajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., podľa požiadaviek vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR v zmysle vyhlášky č. 398/2013 Z.z.AKO ČASTO SA REVÍZIA PLYNOVÉHO ZARIADENIA VYKONÁVA?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch. Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Pre jednotlivé zariadenia sú zákonné lehoty stanovené Zákonom NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.
V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne.CERTIFIKÁT

Činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.TU


REVÍZIA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ ZAHŔŇA

• kontrola tesnosti plynovodu
• kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
• kontrola uchytenia plynovodu
• kontrola náterov, označení
• kontrola pripojenia plynových spotrebičov
• kontrola plynových meracích hodín
• kontrola spotrebičov (kotol, sporák)
• kontrola úniku plynu na celom plynovom zariadení
• celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy

SERVIS ATMOSFERICKÉHO KOTLA

• kontrola prívodu plynu
• zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
• kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
• premeranie plynotesnosti plynového rozvodu kotla
• kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
• kontrola elektrickej časti kotla
• premeranie a prípadné dotlakovanieexpanzomatu
• vyčistenie hlavného horáka a elektród, výmenníka
• kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
• kontrola funkcie trojcestného ventilu
• kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
• kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
• celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

SERVIS KONDENZAČNÉHO KOTLA

• zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
• vyčistenie priestoru kotla
• prečistenie filtra na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
• vyčistenie horáka
• vyčistenie výmenníka
• vyčistenie sifónu kondenzátu
• preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
• kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
• kontrola funkcie bezpečnostných systémov
• kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu
• vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla

SERVIS GAMATIEK

Pre správne fungovanie každého plynového zariadenia je potrebná jeho pravidelná údržba. V prípade jej zanedbania často dochádza k nežiadúcim prejavom - zadymovaniu stien, zhasínaniu či celkovej nefunkčnosti ohrievača. V najhoršom prípade môže dôjsť k úniku spalín do obytného priestoru čo je mimoriadne nebezpečné pre zdravie človeka. Pravidelnou prehliadkou a údržbou sa zvyšuje samotná životnosť a účinnosť ohrievača na výrobcom satnovené hodnoty.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S ALLIP

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí realizovať, prípadne poskytnúť všetky informácie spojené s odbornými skúškami VTZ plynových.

Okrem poskytovaní služieb sa staráme aj o vzdelávanie našich zákazníkov a preto, každý náš zákazník dostáva bezplatnú, odbornú konzultáciu ako správne prevádzkovať a starať sa o plynové zariadenie. Ďalšou našou exkluzívnou službou je možnosť zakúpiť od nášho certifikovaného dodávateľa nové plynové zariadenie a samozrejme jeho následnú inštaláciu.

Pre viac informácí ohľadom výberu správneho plynového zariadenia, nás prosím kontaktujte mailom na revizie@allip.sk. Náš odborne vyškolený tím Vám ochotne poradí.

Online Objednávka

Výhodou našej online objednávky sú ušetrené náklady klienta. Každý zákazník, ktorý využije túto možnosť dostáva automaticky zľavu 10% na každý požadovaný úkon. V prípade záujmu nám zašlite mail s okresom (miesto výkonu služby) a kontaktom na Vás na
revizie@allip.sk.
Do 24 hodín vás budeme kontaktovať pre dojednanie termínu a uplatnenie zľavy.REFERENCIE